Marta Cabrera - Arquitecte Tècnic

 

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

 QUÈ ÉS? I QUÈ S’HA DE FER?

 La Generalitat amb el Decret 187/2010, de 23 de novembre, pretén assegurar-se que es compleix la obligació descrita a la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret de l’habitatge, que obliga als propietaris dels edificis a la conservació, rehabilitació i manteniment dels habitatges.

 La inspecció tècnica dels edificis obliga als propietaris o als òrgans de la comunitat d’edificis plurifamiliars a contractar un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació) per què elabori un informe de la inspecció tècnica que descriurà les característiques generals de l’edifici, possibles deficiències detectades, qualificació i termini per esmenar deficiències si s’escau. Finalment es farà una qualificació sobre l’estat general de l’edifici.

 La finalitat és obtenir de l’Administració (Generalitat) el certificat d’aptitud que qualifica la idoneïtat de l’edifici per a l’ús de l’habitatge. Aquest certificat té una vigència de 10 anys.

 Hi ha establert en el decret un programa amb el termini màxim en que s’han de sotmetre els edificis a la inspecció tècnica, en funció de la seva antiguitat:

 

Antiguitat de l’edifici

Termini màxim per passar la inspecció

Anteriors a 1930

Fins al 31 de desembre de 2012

Entre 1931 i 1950

Fins al 31 de desembre de 2013

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2014

Entre 1961 i 1970

Fins al 31 de desembre de 2015

A partir de 1971

Fins al 31 de desembre de l’any en que l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

 

 En resum; abans dels períodes establerts s’ha de contractar un tècnic competent per tal que gestioni l’informe de la inspecció tècnica.

En aquest aspecte, la meva tarifa per aquest 2013, com a arquitecte tècnic és la següent:

 

2 entitats

415 €

12 entitats

769 €

3 entitats

474 €

13 entitats

798 €

4 entitats

533 €

14 entitats

828 €

5 entitats

562 €

15 entitats

857 €

6 entitats

592 €

16 entitats

887 €

7 entitats

621 €

17 entitats

916 €

8 entitats

651 €

18 entitats

946 €

9 entitats

680 €

19 entitats

975 €

10 entitats

710 €

20 entitats

1005 €

11 entitats

739 €

> 20 entitats

1005+[(n-20)x15] €

(Inclòs IVA i despeses col·legials. Preu total)

 Es considera entitat:

-1 habitatge

-150 m2 de local o fracció

-150 m2 d’aparcament o fracció 

 Exemple:

 Un habitatge plurifamiliar de construcció anterior a 1930 que té 8 pisos, un local comercial de 400 m2 i 500 m2 d’aparcaments:

 Entitats equivalents al local 400/150 = 2,6 entitats ≈ 3 entitats

Entitats equivalents a l’aparcament 600/150= 3,3 ≈ 3 entitats

 Total entitats: 8 pisos +3 +3 = 14 entitats. Preu total: 828 €

 

QUE PASSA SI NO ES TRAMITA?

Segons el decret, la manca de certificat d’aptitud pot donar lloc a la imposició de multes i de sancions a les persones responsables. I en cas d’incompliment de la realització de les obres d’esmena a les deficiències detectades, l’administració pot adoptar ordres d’execució i altres mesures d’intervenció administrativa.

 Altres conseqüències de la no possessió del certificat d’aptitud, són l’impediment de realitzar una compravenda d’alguna entitat.

Així mateix, existeix la possibilitat que companyies asseguradores neguin el pagament d’obres de reparació per manca del certificat d’aptitud, al·legant que no s’ha complert amb l’obligació, per llei, del manteniment obligatori de l’edifici.

 

 

 Marta Cabrera – Arquitecte tècnic                                                             

Nº de col·legiat  17.01343.0                                                                

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marta Cabrera - 620 891 233 | mcabrera@aparellador.cat